تبلیغات
مرجع تخصصی برنامه نویسی - دانلود آموزشهای PhantomJS - مقدمه ای بر برنامه نویسی PHP

مرجع تخصصی برنامه نویسی - دانلود آموزشهای PhantomJS

پنجشنبه 8 تیر 1396


در این آموزش تصویری با برنامه نویسی PHP آشنا می شوید. این دوره تکنیک های برنامه نویسی تحت وب را با CSS

 • نحوه استفاده از Bootstrap
 • نحوه اضافه کردن سطرها و ستون ها
 • کار با Javascript و jQuery
 • اعتبار سنجی فرم با jQuery
 • نصب یک سرور مجازی
 • نحوه ساخت وب سایت
 • معرفی PHP
 • نحوه اسکریپت نویسی در PHP
 • مدیریت داده های فرم با PHP
 • پیکربندی وب سرور
 • نحوه مسیریابی  برنامه
 • معرفی PostgreSQL
 • مقدمه ای بر POSTGRES
 • راه اندازی ORM
 • نحوه اعتبار سنجی داده ها
 • نحوه ذخیره سازی اطلاعات
 • نحوه استفاده از قالب های Twig
 • نحوه راه اندازی git
 • نصب و راه اندازی Phinx
 • نحوه ارسال ایمیل
 • کار با جداول
 • کار با HTML
 • کار با Unit Testing
 • نحوه تست و اشکال زدایی برنامه
 • و…

 

عنوان دوره: Udemy Introduction to Modern Programming with PHP
سطح: مقدماتی
مدت زمان: 16 ساعت
نویسنده: Trevor Sawler

 

توضیحات:

حجم فایل: 1.7GB

 

برای دانلود مقدمه ای بر برنامه نویسی PHP به صورت کامل کلیک کنید


در این آموزش تصویری با برنامه نویسی PHP آشنا می شوید. این دوره تکنیک های برنامه نویسی تحت وب را با CSS

 • نحوه استفاده از Bootstrap
 • نحوه اضافه کردن سطرها و ستون ها
 • کار با Javascript و jQuery
 • اعتبار سنجی فرم با jQuery
 • نصب یک سرور مجازی
 • نحوه ساخت وب سایت
 • معرفی PHP
 • نحوه اسکریپت نویسی در PHP
 • مدیریت داده های فرم با PHP
 • پیکربندی وب سرور
 • نحوه مسیریابی  برنامه
 • معرفی PostgreSQL
 • مقدمه ای بر POSTGRES
 • راه اندازی ORM
 • نحوه اعتبار سنجی داده ها
 • نحوه ذخیره سازی اطلاعات
 • نحوه استفاده از قالب های Twig
 • نحوه راه اندازی git
 • نصب و راه اندازی Phinx
 • نحوه ارسال ایمیل
 • کار با جداول
 • کار با HTML
 • کار با Unit Testing
 • نحوه تست و اشکال زدایی برنامه
 • و…

 

عنوان دوره: Udemy Introduction to Modern Programming with PHP
سطح: مقدماتی
مدت زمان: 16 ساعت
نویسنده: Trevor Sawler

 

توضیحات:

An introduction to modern web programming techniques with PHP, Postgresql, Composer, and Vagrant
Learn to build a web application using modern design principles and tools, including HTML5, Git, Twitter Bootstrap, Postgresql, PHP5, Vagrant and JQuery. We'll go through the entire web development process from start to finish, and learn how to build a modern, stable, secure web application. No prior programming experience is required.
What are the requirements?
All you need is a Windows or Macintosh computer and an Internet connection.
What am I going to get from this course?
Over 121 lectures and 15.5 hours of content!
Understand how to program in PHP 5.6 using Object Oriented principles
Use Composer to manage our PHP packages
Use Vagrant to build and maintain a virtual server on our local machine
Maintain a repository of code using Git version control
Build mobile friendly web pages using HTML5
Understand and use CSS, including Twitter Bootstrap
Understand and use Javascript, including jQuery
Install, configure, and use a database using Postgresql
Build an interactive website using PHP 5.6, using modern design principles
What is the target audience?
This course is intended for people interested in learning how to program. It is not intended for experienced programmers.

Section 1: Introduction and course Requirements
Lecture 1	
Course overview 
05:55
Lecture 2	
Installing Atom, our text editor 
03:08
Lecture 3	
Using Atom, our text editor of choice 
05:03
Section 2: Hypertext markup language - HTML
Lecture 4	
Building a simple HTML file 
17:31
Lecture 5	
Proper HTML formatting 
03:12
Lecture 6	
A few more HTML tags 
03:53
Lecture 7	
Images, tables, and a simple form 
15:12
Section 3: Cascading Stylesheets - CSS
Lecture 8	
How CSS works 
13:19
Lecture 9	
Improving the login form 
11:33
Lecture 10	
Using Twitter Bootstrap 
14:43
Lecture 11	
Rows, columns, and the Bootstrap grid 
05:46
Lecture 12	
Bootstrap forms 
10:26
Lecture 13	
Creating a registration form 
05:44
Section 4: Javascript and jQuery
Lecture 14	
Basic Javascript syntax 
11:37
Lecture 15	
Javascript functions 
04:31
Lecture 16	
Simple form validation 
13:36
Lecture 17	
Better form validation with jQuery 
12:44
Lecture 18	
Selecting things with jQuery 
08:59
Section 5: Vagrant - Installing a virtual server
Lecture 19	
A brief introduction to the command line 
03:05
Lecture 20	
Installing Vagrant and Virtualbox 
02:42
Lecture 21	
Vagrant up! Getting the virtual machine 
06:47
Lecture 22	
Putty - ssh for Windows users 
01:21
Lecture 23	
Using Vagrant and the command line 
12:48
Lecture 24	
Vagrant share - making your website available to the public 
04:00
Section 6: PHP
Lecture 25	
About errors 
00:51
Lecture 26	
Introducing PHP 
08:27
Lecture 27	
Useful PHP resources 
02:29
Lecture 28	
Our first PHP script 
11:08
Lecture 29	
Arrays and loops
13:45
Lecture 30	
Handling form data with PHP 
13:40
Lecture 31	
Assignment: complete handling our posted form data
06:12
Lecture 32	
Associative arrays 
05:28
Lecture 33	
Sessions 
10:05
Section 7: Introducing Composer
Lecture 34	
Installing Composer
05:35
Lecture 35	
Configuring Composer
07:17
Lecture 36	
Whoops! Better error reporting
11:04
Lecture 37	
Installing more packages, and rearranging application structure
06:33
Lecture 38	
Changing our web server configuration 
03:48
Lecture 39	
Simple routing
09:05
Lecture 40	
Better routing
11:45
Lecture 41	
Even better routing
16:38
Lecture 42	
Handling posted data with a controller
06:29
Section 8: Introducing Postgresql, our database
Lecture 43	
Introduction to Postgres
15:19
Lecture 44	
PHP and SQL (the hard way)
11:43
Section 9: Object Relational Mapping, or Databases made simpler
Lecture 45	
Setting up our ORM
11:30
Lecture 46	
Accessing the database eloquently
08:33
Lecture 47	
Revisiting our register form
05:57
Section 10: Better Validation
Lecture 48	
Installing respect/validate 
01:51
Lecture 49	
Using respect/validate 
08:12
Lecture 50	
Assignment 
02:50
Lecture 51	
PSR-4 and namespacing 
10:22
Lecture 52	
Building our validation class 
19:54
Lecture 53	
Validating email
02:36
Lecture 54	
Validating equality 
08:03
Lecture 55	
PSR-2 Coding Style 
04:49
Lecture 56	
Storing password information safely 
03:34
Lecture 57	
Completing validation and generating a better error message 
06:59
Section 11: Overall Site Structure
Lecture 58	
Site overview 
02:57
Lecture 59	
Building our home page 
12:52
Lecture 60	
Building our home page part two 
09:06
Section 12: Templating
Lecture 61	
Install Twig
01:10
Lecture 62	
Setting up Twig
05:52
Lecture 63	
Getting ready to use Twig templates
06:20
Lecture 64	
Using Twig templates
09:11
Lecture 65	
Including templates
05:53
Lecture 66	
Showing errors with Twig
12:07
Lecture 67	
Defining more Twig blocks
10:56
Lecture 68	
Improving the home page
10:15
Section 13: Blade Templating
Lecture 69	
Introduction to Blade templates
09:09
Lecture 70	
Update our templates to use Blade
14:50
Lecture 71	
Update our error message to Blade format
08:18
Section 14: Introducing Git
Lecture 72	
Setting up git
02:10
Lecture 73	
Adding our project to git
12:05
Lecture 74	
Pushing changes, branching and tagging versions
10:25
Section 15: Database migrations with Phinx
Lecture 75	
Installing and introducing Phinx
13:13
Lecture 76	
Create more tables & a foreign key
11:05
Lecture 77	
Rebuilding the entire database
02:52
Lecture 78	
Seeding the database
04:27
Section 16: Models, Views and Controllers working together
Lecture 79	
Creating models for our new tables
02:56
Lecture 80	
Model relations
02:53
Lecture 81	
Working with model relations
13:11
Lecture 82	
Serving page content from the database
19:57
Lecture 83	
Handling page not found errors
04:47
Section 17: Setting up Authentication
Lecture 84	
Setting up our authentication controller
15:45
Lecture 85	
Testing to see if a user is logged in
09:02
Lecture 86	
Simplifying the way we handle logged in users
04:23
Lecture 87	
Changing a view based on a user's logged in status
05:46
Section 18: Sending Email
Lecture 88	
Sending email
07:47
Lecture 89	
Creating a class to send email
06:16
Lecture 90	
Using Blade for email templates
06:28
Lecture 91	
A short note about HTML emails
01:20
Lecture 92	
Verify Account: Part One
15:56
Lecture 93	
Verify Account: Part Two
08:23
Lecture 94	
Ensuring emails are unique
07:00
Section 19: Building the Testimonials component
Lecture 95	
Creating the testimonial form
14:11
Lecture 96	
Protecting routes
02:16
Lecture 97	
Displaying testimonials
04:30
Lecture 98	
Improving our testimonials
05:26
Lecture 99	
A bit more about PHP dates
01:54
Section 20: Unit Testing
Lecture 100	
Install PHP Unit
01:59

حجم فایل: 1.7GB

چکیده : در این آموزش تصویری با برنامه نویسی PHP آشنا می شوید. این دوره تکنیک های برنامه نویسی تحت وب را با HTML5 ، Git ، Bootstrap ، PostgreSQL ، PHP5 ، Vagrant و

 

برای دانلود مقدمه ای بر برنامه نویسی PHP به صورت کامل کلیک کنید

 

برچسب ها : ,introduction-to-modern-programming-with-php,php,php-چیست,trevor-sawler,udemy,udemy-introduction-to-modern-programming-with-php,آشنایی-با-php,%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php,%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%db%8c-%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c,%d9%be%db%8c-%d8%a7%da%86-%d9%be%db%8c-2,%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-introduction-to-modern-programming-with-php,%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-php,%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php,%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-php,%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-php

 

کلمات کلیدی : introduction to modern programming with php,php,php چیست,trevor sawler,udemy,udemy introduction to modern programming with php,آشنایی با php,آموزش php,آموزش پی اچ پی,پی اچ پی,دانلود introduction to modern programming with php,فیلم php,فیلم آموزش php,کار با php,معرفی php,html,web developmentدانلود AppDev ، دانلود AskVideo ، دانلود Career Academy ، دانلود CBT Nuggets ، دانلود AsileFX ، دانلود CG Cookie ، دانلود cmiVFX ، دانلود Coursera ، دانلود Cisco Press ، دانلود Drupalize me ، دانلود Digital Tutors ، دانلود EC-Council ، دانلود Educator ، دانلود Escape Studios ، دانلود Eat3D ، دانلود fxphd ، دانلود Gumroad ، دانلود Gnomon Workshop ، دانلود Groove3 ، دانلود INE ، دانلود Infinite Skills ، دانلود K.Alliance ، دانلود KelbyOne ، دانلود LinuxCBT ، دانلود LiveLessons ، دانلود LearnVisualStudio.NET ، دانلود Lynda.com ، دانلود MasterPhotoWorkshop ، دانلود Massive Synth ، دانلود 3DMotive ، دانلود MacProVideo ، دانلود Class On Demand ، دانلود PacktPub ، دانلود PhotoshopCAFE ، دانلود PhLearn ، دانلود PluralSight ، دانلود Peachpit ، دانلود Ripple Training ، دانلود Sonic Academy ، دانلود Schoolism ، دانلود SSD Tutorials ، دانلود Skillfeed ، دانلود Treehouse ، دانلود Tekpub ، دانلود TutsPlus ، دانلود GameTutor ، دانلود TrainSignal ، دانلود Total Training ، دانلود Think Vitamin ، دانلود Udemy ، دانلود Video2Brain ، دانلود VTC ، دانلود Winstructor ، دانلود ZBrushWorkshops ، دانلود SecurityTube ، دانلود CreativeLive ، دانلود Linux Academy ، دانلود OS Training ، دانلود Cloud Academy ، دانلود Cybrary ، دانلود CodeSchool ، دانلود RouteHub ، دانلود ITProTV ، دانلود GoGo Training ، دانلود LearnNowOnline ، دانلود SVS ، دانلود Uartsy ، دانلود VideoMakers، دانلود egghead ، دانلود WintellectNOW ، دانلود CompuWorks

 • نظرات() 
 •  
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر
  نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  اَبر برچسبها